Deklaracja Ron

                                                 „ … w szczęściu wszystkiego
                                                           są wszystkich cele…”
                                                                                              Adam Mickiewicz

My, Polacy, obywatele Rzeczypospolitej, stojąc wobec zorganizowanego systemu
przemocy ze strony uzurpatorów władzy absolutnej zawłaszczających struktury państwa
polskiego, deptania naszych elementarnych praw człowieka i obywatela, zagarniania
własności osobistej, pozbawiania możliwości edukacji i nieograniczonego dostępu do dóbr
kultury, niszczenia samej istoty zdrowej przedsiębiorczości, (opartej na nieskrępowanym,
powszechnym i równym w prawach uczestnictwie w tworzeniu dóbr materialnych,
intelektualnych i duchowych), rozsiewania nienawiści i podziałów wśród nas, ludzi wolnych,
dumnych z tradycji i dziedzictwa naszej Ojczyzny,

wzywamy do obywatelskiego nieposłuszeństwa

wobec ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji w odniesieniu do tak zwanej walki z Covid-
19, będących zaprzeczeniem dotychczasowego ładu społecznego oraz przejawem pogardy dla
zdrowego rozsądku, zasad nauki i elementarnej wiedzy medycznej.


Żądamy:

 1. Dostępu do publicznych środków masowego przekazu dla przedstawicieli
  niezależnych środowisk lekarzy i naukowców, którzy od kilkunastu miesięcy są
  pozbawieni możliwości udziału w uczciwej debacie. Działania i rola mediów
  publicznych, czyli powołanych „przez nas – suwerenów państwa polskiego, dla nas –
  wolnych obywateli” oraz mediów komercyjnych, przypominają czasy panowania
  systemów totalitarnych, angażujących nieograniczone siły i środki w kreowanie treści
  propagandowych, odmawiających prawa do wyrażania poglądów sprzecznych z
  przyjętymi przez aparat władzy.
 2. Natychmiastowego zaprzestania stosowania „szczepionek” przeciwko Covid-19, które
  są w rzeczywistości konstruktem genetycznym, wprowadzanym na masową skalę, bez
  koniecznych badań klinicznych, z pominięciem procedur wypracowanych w rozwoju
  medycyny ostatnich 150 lat. Poddawanie całej populacji temu eksperymentowi
  medycznemu, jest zagrożeniem o nieprzewidywalnych konsekwencjach dla zdrowia i
  życia obywateli oraz jest sprzeczne z art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  Pomysły, aby traktować całą populację obywateli jak króliki doświadczalne, bez
  wcześniejszych badań na zwierzętach, jest przejawem całkowitego upadku
  intelektualnego i moralnego polskiej klasy politycznej i części środowisk
  medycznych, biorących udział w działaniach, które należny określić jako przestępcze
  i, jako takie, powinny być ścigane z urzędu.
 3. Natychmiastowego zaprzestania działań, zmuszających poszczególne grupy społeczne
  i zawodowe, pracowników służby zdrowia, wojska i innych służb mundurowych,
  nauczycieli i przedsiębiorców, pacjentów domów opieki, do „zaszczepienia”, pod
  groźbą szykan, uniemożliwienia prowadzenia działalności zarobkowej, badań
  naukowych, niszczenia karier, blokowania awansów, itp.
 4. Odrzucenia wszelkich prób dyskryminowania obywateli nie poddających się
  eksperymentowi medycznemu określonemu jako „szczepienie przeciwko Covid-19”.
  Zaprzestania działań prowadzących do społecznej stygmatyzacji, uniemożliwienia
  korzystania z elementarnych praw obywatelskich, takich jak dostęp do oświaty, nauki,
  dóbr kultury, wolności gospodarczej i artystycznej oraz swobodnego podróżowania.
 5. Przywrócenia normalnego funkcjonowania służby zdrowia, diagnozowania i leczenia
  odciętych od dostępu do opieki zdrowotnej w ostatnich 18 miesiącach pacjentów z
  chorobami przewlekłymi, w tym onkologicznymi. a także powszechnego stosowania
  profilaktyki medycznej.
 6. Zniesienia wszelkich restrykcji i ograniczeń gospodarczych, zebrań publicznych,
  imprez rodzinnych, artystycznych i rozrywkowych. Przywrócenia nieskrępowanej
  działalności edukacyjnej i naukowej.
 7. Domagamy się całkowitej transparentności struktur państwowych w odniesieniu do
  trybu podejmowania decyzji dotyczących „walki z Covid-19”. Żądamy, aby
  posiedzenia wszelkich „doradców” i „ekspertów” oraz organów władzy państwowej
  były transmitowane w czasie rzeczywistym przez środki masowego przekazu i sieć
  internetową. Mamy prawo wiedzieć, kto, w jaki sposób, na jakiej podstawie
  podejmuje decyzje godzące w nasze prawa obywatelskie, brutalnie rabujące nam
  życie, zdrowie, wolność i majątek.

Nie mamy złudzeń, że polska klasa polityczna oraz duża część mediów i skorumpowanych
przedstawicieli świata medycznego, zignoruje nasze żądania, tak, jak to czyniła dotychczas.
Dlatego organizujemy się w Ruch Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, by przeciwstawić się
strukturom zła, które opanowało państwo, naszą Rzeczpospolitą. Mamy do tego prawo, stoi
za nami obowiązująca Konstytucja i jej demokratyczne tradycje. Mamy więc moralny
obowiązek przeciwstawienia się tym, którzy występują w roli oprawców, łamią prawo i
niszczą naturalne zasady życia zbiorowego. To my, obywatele, jesteśmy suwerenami państwa,
zawłaszczonego przez ludzi podłych i bezrozumnych, których wprawdzie wybraliśmy w
demokratycznych wyborach, którym jednak winniśmy wypowiedzieć posłuszeństwo z
powodu nadużycia władzy, łamania Konstytucji i godzenia w nasze elementarne prawa i
interesy.

Wzywamy wszystkich obywateli Rzeczpospolitej do przeciwstawienia się zwłaszcza
„szczepieniom” naszych dzieci w wieku szklonym, które zostały już w blisko 25% poddane
eksperymentowi medycznemu, poprzez wszczepienie konstruktu genetycznego, którego
działanie jest niezbadane i nieprzewidywalne. Decyzje te są podejmowane wbrew
powszechnie obowiązującej wiedzy. Dzieci posiadają naturalną odporność immunologiczną,
która jest niszczona przez podawanie im preparatu, grożącego również ingerencją w
prokreację kolejnych pokoleń. Uczyniono to podstępnie poprzez niedopuszczalną,
zmasowaną propagandę i niegodne praktyki szantażu i straszenia ograniczeniem wakacyjnego
wypoczynku i wyjazdów zagranicznych, a także normalnego uczestnictwa w życiu
społecznym. Piszmy listy do szkół i ośrodków oświaty, składajmy tam wizyty, propagujmy
wiedzę, zdrowy rozsądek i prawdę o niedopuszczalnych działaniach władz, przekonujmy
używając prawdy i rozumu, by szkoły, które dla nas są instytucjami życia narodowego, nie
stawały się miejscem niedopuszczalnych, szkodliwych, wręcz zbrodniczych praktyk.

Wzywamy wszystkich do zdecydowanego przeciwstawienia się wykorzystywaniu ambon
Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych do propagowania
„szczepień” i zachowań antyspołecznych. Upominajmy biskupów i kapłanów do zaprzestania
praktyk nie licujących z ich misją.

Mamy jedną Polskę, jedno doczesne życie. Rozumiemy swój obowiązek wobec naszych
dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń, bo pozostawić po sobie świat lepszy, pełen szacunku
dla każdego istnienia. Mamy naturalne i niezbywalne prawo do życia i własności. Mamy
prawo do obrony naszej wolności, które jest dla nas niezbywalne.

Warszawa, 1 sierpnia 2021 roku

Zbigniew Hałat (w sztafecie pokoleń)
Miranda Piłaszewicz (w sztafecie pokoleń)
Romuald Starosielec (w sztafecie pokoleń)